Konference Psychologická diagnostika dětí a dospívajících

Výzkum, prevence a školní poradenství    |    - 2011    |    Fakulta sociálních studií MU, Brno

ippp

IPPP ČR

Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, školské poradenské zařízení a zařízení pro DVPP je přímo řízená, příspěvková organizace MŠMT, která na základě svého statutu zajišťuje vzdělávací, expertní, koordinační, metodickou, projektovou, výzkumnou a poradenskou činnost pro systém pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického poradenství v resortu školství s celorepublikovou působností. IPPP ČR iniciuje a prosazuje záměry MŠMT v oblasti poradenství jako podpůrné složky vzdělávacího systému. Při plnění těchto úkolů spolupracuje s ostatními OPŘO MŠMT, s pedagogicko-psychologickými poradnami, se speciálně pedagogickými centry, se školskými zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a se školskými zařízeními pro preventivně výchovnou péči, dále se školami (školními psychology, školními speciálními pedagogy, výchovnými poradci, školními metodiky prevence). Institucionálně spolupracuje IPPP ČR s vysokými školami, výzkumnými a odbornými institucemi v ČR i v zahraničí. Zajišťované činnosti jsou konzultovány také se zřizovateli školských poradenských zařízení, zejména pak s krajskými úřady a s profesními poradenskými sdruženími. Na vybraných úkolech spolupracuje s Radou vlády pro lidská práva, s Akademií věd, s Psychologickým ústavem, s nestátními neziskovými organizacemi či s Národním poradenským fórem.

Více informací je možné nalézt na webové stránce IPPP ČR.

IPPP ČR konferenci spolufinancuje z prostředků níže uvedených projektů:

RŠPP-VIP II

Projekt RŠPP-VIP II (Rozvoj školních poradenských pracovišť – vzdělávání, informace, poradenství II) byl zahájen v červenci 2009. Projekt z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost realizuje MŠMT společně s partnerem, kterým je Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR (IPPP ČR). V rámci projektu působí na více jak 140 školách školní psychologové a školní speciální pedagogové, kteří spolu s výchovnými poradci, školními metodiky prevence a konzultačními týmy pedagogů tvoří školní poradenská pracoviště (ŠPP). Hlavním cílem ŠPP je poskytování poradenských služeb žákům a učitelům škol; tyto služby jsou zaměřeny na práci s riziky, která mohou ovlivňovat průběh vzdělávání a osobní dráhu žáků. Takovými riziky jsou např. školní neúspěšnost, různé druhy speciálních vzdělávacích potřeb, kulturní odlišnost, sociální vyloučenost prostředí, ze kterého dítě přichází do školy, ale i např. poruchy chování či absence kulturního kapitálu v rodině.

Více informací je možné nalézt na webové stránce projektu.

DIS

Projekt DIS – „Diagnostika dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ (CZ.1.07/1.2.00/14­.0122) je projektem spolufinancovaným Evropským sociálním fondem a státní rozpočtem České republiky. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, realizátorem projektu je Institut pedagogicko-psychologického poradenství České republiky.

Hlavním cílem projektu je rozšířit a zkvalitnit nástroje pro psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku dětí a adolescentů. Tohoto cíle se přitom snaží dosáhnout standardizací, adaptací či tvorbou 10 diagnostických nástrojů z 8 oblastí. Mezi tyto diagnostické oblasti, pro které v současné době v ČR kvalitní nástroje chybějí, patří například diagnostika kognitivních schopností, vyhledávání nadaných děti, vyšetřování školní zralosti apod. Projekt DIS se tak snaží vycházet především z potřeb praxe a poskytnout tak odborníkům v terénu kvalitní nástroje, které jsou nezbytné pro jejich práci.

Více informací je možné nalézt na webové stránce projektu.

Důležité termíny

Přihlášky na konferenci

Odevzdání anotací příspěvků

Termín konání konference

Příspěvky do sborníku

Aktuality

Videa z jednání

Pokyny pro autory

Aktuality