Konference Psychologická diagnostika dětí a dospívajících

Výzkum, prevence a školní poradenství    |    - 2011    |    Fakulta sociálních studií MU, Brno

O konferenci

Cílem konference je přiblížit odborné veřejnosti i institucím (zvláště z oblasti školství) aktuální informace, které jsou relevantní pro správné, etické a účelné využívání psychodiagnos­tických služeb a nástrojů.

Shrnutí jednání konference předsedou organizačního výboru prof. Jiřím Marešem.

Předběžný program konference je již k dispozici.

Sborník abstraktů v elektronické verzi je již k dispozici

Zařazeny jsou příspěvky z psychologické praxe i výzkumu, které bude možné zařadit do následujících okruhů a sekcí.

Hlavní tematické okruhy

Psychologická diagnostika

V psychodiagnos­tické sekci konference budou představeny zkušenosti s aplikací Modelu recenze podle EFPA pro popis a hodnocení psychologických testů. Očekáváme příspěvky o současném stavu české psychodiagnostiky. Garantem jednání této části konference je doc. T. Urbánek (PsÚ AV ČR v Brně, Pracovní skupina pro testy a testování při ČMPS) a Mgr. J. Širůček (IVDMR FSS MU, Pracovní skupina pro testy a testování při ČMPS).

Etické otázky psychologické diagnostiky

Jednání sekce se zaměří na (ne)zamýšlené důsledky nesprávného použití diagnostických nástrojů a interpretace takto získaných výsledků v perspektivě etických kodexů profesních sdružení u nás i v zahraničí. Garantem této části jednání je prof. J. Mareš (LFUK v Hradci Králové).

Školně-psychologické otázky a diagnostika

Speciálně-pedagogická diagnostika

Tyto dvě sekce sdruží příspěvky o diagnostice ve školním prostředí v nejširších souvislostech. Garanty jsou dr. J. Zapletalová (IPPP ČR) a prof. S. Štech (PedF UK). Východiskem pro jednání těchto sekcí jsou nedávné změny v legislativě týkající se poskytování speciálně-pedagogických služeb. Pozornost bude věnována jednoznačnějšímu definování pro jakou populaci žáků jsou určené speciální školy (ZŠ praktická), dále též problematice psychodiagnostiky mentální retardace a dalších typů výjimečnosti, které vyžadují speciální přístup ve vzdělávání.

Diagnostika a výzkum ve vývojové psychologii

Do této sekce garantované prof. P. Mackem a doc. Š. Portešovou (oba IVDMR FSS MU) budou zahrnuty poznatky z dlouhodobého longitudinálního výzkumu dětí a jejich rodin (ELSPAC) a také z dalších výzkumů zaměřených na vývoj osobnosti a utváření identity, na rizikový vývoj, problematiku nadaných dětí a také na vliv komunikačních technologií.

Prevence a diagnostika

V této sekci garantované doc. M. Miovským (Centrum adiktologie UK) budou prezentovány aktuální výsledky výzkumů a preventivních programů realizovaných Sekcí primární prevence při Centru adiktologie na populaci českých žáků a studentů.

Program

Přednášky, referáty, panelové diskuze a postery

Pozvaní přednášející

Dr. Nancy Mather (Professor – Department of Special Education, Rehabilitation, and School Psychology, University of Arizona, Tucson) – How Cognitive Abilities Relate to School Achievement

Dr. Michael Gerner (President/CEO at Consulting Psychologists, Arizona) – Differentiating between Autism, Learning Disability, and Intellectual Disability

Dr. A. Furman (Woodcock-Muñoz Foundation Project Coordinator, International Edition a School Psychologist, Federal Way School District) – Zvýšenie užitočnosti psychologického vyšetrenia: Kolaboratívny model školskej psychológie

Dr. A. T. Vazsonyi (Professor – Department of Human Development and Family Studies, Auburn University – Myths and Realities of Adolescent Problem Behaviors: What we know and what we can do about it

Výstupy

Odborné publikace (sborník abstrakt, sborník příspěvků po konferenci), závěry z diskuzí, návrhy profesních sdružení a sdružení organizací zúčastněných na konferenci.

Kontakt a další informace

e-mail konferencePD2011@fss.muni.cz

Důležité termíny

Přihlášky na konferenci

Odevzdání anotací příspěvků

Termín konání konference

Příspěvky do sborníku

Aktuality

Videa z jednání

Pokyny pro autory

Aktuality